مشخصات توربین رینگ

توربین رینگ

توربین رینگ

پکینگ رینگها از جند قطعه تشکیل شده وبا فنر در محور قرار میگیرند.رینگهای توربین از نوع عملکرد با قطر بزرک بودهواز قطعات متعدد برای اببندی در محور توربینهاب ابی در سدها استفاده میشونند.

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر