مشخصات رینگ گرافیتی با پوشش فلزی

رینگ گرافیتی با پوشش فلزی

رینگ گرافیتی با پوشش فلزی

این رینگهای گرافیتی اب بند یک تیکه ای بودهکه در یک رینگ فلزی قرار داده شده است.انها جزئ اب بندی های دارای لقی بوده وتماس مستقیم ایجاد نمی کنند وبیشتر برای لب بندی شفتها با سرعت خطی زیاد بکار میرودو اببندی محوری وشعاعی را بخوبی تامین میکنند.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر